Yerel
Giriş Tarihi : 06-01-2023 10:46

Yılın ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi

Yılın ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi

Artvin Belediyesi 2023 yılının ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Grand Artvin Otel Çok Amaçlı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Artvin Belediyesi ocak ayı Meclis toplantısı Belediye Başkanı Demirhan Elçin başkanlığında düzenlendi.

Toplantıda;

1-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin kayıt işlemlerinin denetimi için Meclis Üyeleri arasından gizli oyla üye sayısı 3’ten az beşten çok olmamak üzere Denetim Komisyonunun oluşturulması,

2-5393 sayılı Belediye kanununun 20. maddesi gereğince "Belediye Meclisi her yıl 1 ay tatil kararı alabilir" hükmüne istinaden tatil ayının belirlenmesi ile " Belediye Meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır" hükmüne istinaden toplantı gününün belirlenmesi,

3-5393 sayılı Belediye kanununun 32. maddesine istinaden" Meclis Başkan ve üyelerine Meclis ve Komisyon Toplantılarına katıldıkları her gün için 39. madde uyarınca "Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3'ünü geçmemek üzere Meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir" hükmüne istinaden huzur hakkının tespit edilmesi,

4-Artvin Belediyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesi gereği Sözleşmeli personel olarak görev yapan Personelin 2023 yılı ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

5-Artvin Belediyesi Zabıta ve İtfaiye Personeline 2023 yılında ödenecek aylık maktuen (fazla çalışma) ücretlerinin tespiti hususunun görüşülmesi,

6-“Artvin Belediyesi İşletme Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği” Taslağının görüşülmesi,

7-Sayıştay Başkanlığının 03.11.2022 tarih ve 22061013 sayılı yazıları ekinde gönderilen; 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca Belediyemizin denetimi sonucunda hazırlanan “2021 yılı Sayıştay Denetim Raporu ve “Kamu İdaresine Bildirilecek hususlar”ın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 55’nci maddesi uyarınca Meclisin Bilgisine sunulması

8-Belediye Meclisinin 21/09/2021 tarih ve 55, 56, 57, 58, 59, 60 sayılı kararları ile onaylanan Artvin Merkez 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planlarına yönelik Rize İdare Mahkemesinde devam etmekte olan davaların planların iptal edilme ihtimaline karşın; İlimizin plansız kalmaması açısından plan çalışmalarının bir an önce yapılması için, İlimiz merkez ilçe sınırlarında Nazım ve Uygulama İmar planlarının yeniden yapılması konusunun görüşülmesi

9-Artvin Çoruh Üniversitesinin Belediye Başkanlığına sunmuş olduğu dosyaya istinaden; Artvin Merkez Çayağzı Mahallesi, 163 ada, 54 parselde imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi

10-Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Belediye Başkanlığına sunmuş olduğu dosyaya istinaden; Artvin Merkez Orta mahalle 202 ada 1 parselde imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi” gündemleri görüşülerek oy birliği ile onaylandı.

Malvina BİBİLASHVİLİ

Artvin'de HaberArtvin'de Haber