YEREL
Giriş Tarihi : 16-12-2021 11:19   Güncelleme : 16-12-2021 11:27

Sağlık Ekip İşidir G(Ö)REVDEYİZ

Sağlık Ekip İşidir G(Ö)REVDEYİZ

Hekimlerin özlük haklarında iyileştirici düzenlemeler içeren ve tüm partilerin oybirliğiyle TBMM’ye getirilen yasa teklifinin geri çekilmesi üzerine, sağlık çalışanları bugün ülke çapında greve gitti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) ile Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası üyeleri, yaşanan gelişmeler üzerine bugün Türkiye genelinde, hastanelerdeki acil servisler, diyaliz, kadın doğum ve çocuk, onkoloji ve yoğun bakım servisleri hariç iş bıraktı.

Türk Tabipleri Birliği üyesi sağlık çalışanları Artvin Devlet Hastanesi önünde toplanarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Psikiyatr Uğur Çıkrıkçılı okuduğu basın açıklamasında Türkiye ekonomisinin de sağlık sistemi gibi “iflas ettiğini” belirtti ve tasarının yeterli ve bütüncül olmadığını, tüm sağlık çalışanlarını kapsamadığını söylerken, bu teklifin bile fazla görülüp usule aykırı bir şekilde ve zamanı belirsiz biçimde geri çekildiğini kaydetti.

Çıkrıkçılı’nın okuduğu basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Ne istiyoruz? İnsanca yaşayabileceğimiz, insanca geçinebileceğimiz, emekliliğe yansıyan temel ücret, 7.200 ek gösterge ve pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı istiyoruz.

Performans sisteminin kaldırılmasını, döner sermaye uygulamasına son verilmesini, sabit maaşımızın bunlara muhtaç etmeyecek, emekliliğe yansıyacak şekilde düzenlenmesi istiyoruz.

Çalışma koşullarımızın iyileştirilmesini ve insanca çalışma süreleri; güvenli, sağlıklı çalışma ortamları; COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası, sağlıkta şiddete karşı etkin ve etkili yasa istiyoruz.

Mevcut 5 dakikada bir muayene dayatmasına son verilmesini; randevuların hastalarımıza en az 20 dakika ayırabileceğimiz şekilde düzenlenmesini istiyoruz.

Toplumun geniş kesimlerinin sağlık hizmeti ihtiyacı da hekimlerin özlük hakları da ancak kamusal sağlık politikalarıyla teminat altına alınabilir. İş güvencemiz/gelir güvencemiz/mesleki bağımsızlığımız için kamusal sağlık sistemi istiyoruz.

Sağlık, piyasanın vahşi koşullarına terk edilemez! Şehir hastanelerinin kamulaştırılmasını, özel hastanelere değil kamu hastanelerine bütçe ayrılmasını, özel hastanelerde aşırı çalıştırılmaya ve ciro baskısına son verilmesini istiyoruz.

Tüm asistanların emeklerinin karşılığını aldığı; çekirdek eğitim müfredatına uygun, asistan hekimlerin tüm süreçlerde söz sahibi olduğu nitelikli uzmanlık eğitimi almasını ve eğitim dışı işlerde çalıştırılmamasını istiyoruz.

Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin geri çekilmesini, topluma dayalı ve bölge/nüfus tabanlı, kamuya ait binalarda kamu çalışanlarından oluşan eksiksiz bir ekiple koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlayacak birinci basamak sağlık örgütlenmesi istiyoruz.

İşyeri hekimliği alanında OSGB ve benzeri özelleştirmeye son verilmesini; işyeri hekimlerinin çalışma saatleri, atama ve ücretlendirmeleri konusunda tabip odalarının yetkili olmasını istiyoruz.

KHK ve güvenlik soruşturmaları ile hukuksuzca işinden alı konulmuş tüm sağlık çalışanlarının derhal işlerine başlatılmasını istiyoruz.”

Dilan Şahinbaş