GÜNCEL
Giriş Tarihi : 10-09-2022 13:21

Mesleki Eğitim Merkezi Programına İlgi Artıyor

Mesleki Eğitim Merkezi Programına İlgi Artıyor

MEB ve TOBB arasında Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü imzalandı.

Mesleki eğitim, kalkınmanın en önemli unsurlardan biri olan yerli ve milli üretimin esasıdır.

Çünkü yerli ve milli üretimi sağlayacak olan nitelikli işgücü, ancak ve ancak nitelikli eğitimsistemi ve kaliteli mesleki eğitim ile gerçekleştirilebilir. TOBB ve Oda-Borsa bu vizyonlaüyelerinin nitelikli insan kaynağına ulaşması için mesleki eğitimi desteklemekte. Yine buanlayıştan hareketle Milli Eğitim Bakanlığı, kaliteli ve ihtiyaca yönelik eğitim sisteminioluşturmaya ve böylelikle ülkemizin üretim gücüne güç katacak nitelikli işgücü temininisağlamaya yönelik çalışmalar yapmakta. Bu kapsamda özellikle mesleki eğitimin içerisindeahilik kültürünün taşıyıcısı niteliğindeki mesleki eğitim merkezlerine ayrı bir önemverilmekte.

Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri mezun olduklarında, alanlarında iyi yetişmiş birer ustaolarak işverenler tarafından istihdam edilmekte. Mesleki eğitim merkezlerinden mezunolan öğrencilerin yüzde 88’i eğitim aldığı alanda istihdam olmakta. Yüksek istihdam oranı ileülkemizin nitelikli işgücüne katkı sağlayan Mesleki Eğitim Merkezlerinin alt yapısınıgüçlendirmek amacıyla TOBB ve Oda-Borsa camiasının talebiyle Milli Eğitim Bakanlığıtarafından bazı düzenlemeler yapıldı.

Yapılan mevzuat düzenlemeleri ile;

1- Mesleki Eğitim Merkezleri zorunlu örgün ortaöğretim kapsamına alınmıştır. En azortaokul mezunu olan herkes hangi yaşta olursa olsun bu programa kayıt olabilmekte.

2- Öğrenciler fark derslerini kendi okullarında alarak Meslek Lisesi diplomasıalabilmekte. Böylelikle Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin lise mezunusayılmalarının önündeki en büyük engel kaldırıldı.

3- Mesleki Eğitim Merkezi programına kayıtlı öğrenciler, haftada bir gün okulda teorikeğitim dört gün ise sözleşme imzaladıkları işletmede beceri eğitimi almakta.

4- Mesleki Eğitim Merkezi programında eğitim süresi dört yıl olup öğrenciler; 11. Sınıfsonunda kalfalık, 12. Sınıf sonunda ise ustalık belgesi almakta. Diploma farkderslerini de tamamlayan öğrenciler ayrıca meslek lisesi diploması da alarak mezun olmakta.

5- Öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigorta primleri, eğitim süresiboyunca devlet tarafından karşılanmakta.

6- İşverenler tarafından 9, 10 ve 11. sınıf çırak öğrencilere asgari ücretin yüzde 30’undan(1.650 TL.) ve 12. sınıf kalfa öğrencilere ise asgari ücretin yüzde 50’sinden (2.750 TL.) azolmamak üzere ücret ödenmekte.

7- Ödenen bu ücretler, Devlet Katkısı olarak işletmelere geri ödenerek işletme üzerindekimaddi yük tamamen kaldırıldı.

8- Lise ve üstü mezunların kısa sürede meslek sahibi olabilmeleri ve bu sayede gençişsizliğin azaltılması için en fazla 27 hafta süren “Mesleki Eğitim Merkezi Ustalık Telafi

Programı” başlatıldı.

9- Ustalık telafi programındaki derslerin tamamı işletmede yapılmakta.

10- Bu programa kayıt olan öğrenciler 12. Sınıf öğrencisi olarak değerlendirilmekte ve asgari ücretin yüzde 50’sinden (2.750 TL.) az olmamak üzere ücret almakta.

11- Bu öğrencilerin de iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigorta primleri, eğitimsüresi boyunca devlet tarafından karşılanmakta ve işletme tarafından ödenen ücretlerDevlet Katkısı olarak işletmelere geri ödenmekte.

12- Eğitim süresini tamamlayan öğrenciler yapılacak beceri sınavında başarılı olmalarıhalinde ustalık belgesi almakta.

Yapılan düzenlemeler hem işveren hem de öğrenciler tarafından olumlu karşılanmış ve meslekieğitim merkezi programına olan talep çok ciddi anlamda artış gösterdi. Öyle ki, meslekieğitim merkezi programında kayıtlı çırak ve kalfa sayısı 25 Aralık 2021 tarihinde yapılanKanuni düzenleme öncesinde yaklaşık 160 bin iken 10 Ağustos 2022 tarihi itibariyle yüzde275'lik artışla 600 bini geçti.

Mesleki eğitim merkezi programının daha geniş kitlelere duyurulması amacıyla 10 Ağustos

2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasındaimzalanan Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü ile; “Sektörde meydana gelengelişmeler ile eğitim sisteminin eş güdümünü sağlamak, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla ülke genelinde

TOBB’a bağlı Oda/Borsalar ile mesleki eğitim merkezlerinin ortak çalışması sağlanacak.”

Protokol kapsamında;

1- Protokol kapsamına alınacak Mesleki Eğitim Merkezleri ile eşgüdümlü çalışacakOda/Borsalar belirlenecek,

2- Protokol kapsamına alınan Mesleki Eğitim Merkezlerinin atölye ve laboratuvarihtiyaçları belirlenerek yeni teknolojilere dayalı olarakdonatılması/desteklenmesi/temrinlik malzeme desteği sağlanacak,

3- Mesleki Eğitim Merkezlerinde görevli yönetici ve öğretmenlere yönelik düzenlenecekhizmet içi eğitim/işbaşında eğitim/uzaktan eğitim faaliyetleri planlanacak,

4- Öğretim programları ve eğitim materyalleri güncellenecek,

5- Mesleki Eğitim Merkezi programı uygulamalarının yaygınlaştırılması ile eğitimöğretimekatılım artırılacak,

6- Mesleki Eğitim Merkezlerindeki öğrenci sayısını artırmak, şirketlerin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını Mesleki Eğitim Merkezlerinden karşılanmasını sağlayıcı çalışmalaryapılacak.

 

Hopa TSO

AdminAdmin