YEREL
Giriş Tarihi : 19-10-2021 11:22   Güncelleme : 19-10-2021 11:22

Kuruluşunun 67. Yılında Aynı Kararlılıkla

Kuruluşunun 67. Yılında Aynı Kararlılıkla

18-21 Ekim 1954 yılında gerçekleştirilen TMMOB'nin Birinci Genel Kurulu'nun 67. yıldönümünü ve Mühendislik-Mimarlık Haftasını kutlamak amacıyla TMMOB Artvin Şube Başkanı Hakan Yavuz 18 Ekim 2021 tarihinde yazılı basın açıklaması yayınladı.

TMMOB Artvin Şube Başkanı Hakan Yavuz’un TMMOB'nin Birinci Genel Kurulu'nun 67. yıldönümünü ve Mühendislik-Mimarlık Haftasını kutlamak amacıyla yayınladığı basın açıklamasında “Kuruluşumuzun 67. Yılında aynı kararlılıkla mücadeleye, mesleğimizi, meslektaşlarımızı ve ülkemizin geleceğini savunmaya devam ediyoruz” denildi.

Ankara’da 18-21 Ekim 1954 tarihlerinde toplanan genel kurulla faaliyetlerine başlayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin, bugün tam 67 yaşında olduğunu belirten Yavuz, “Meslektaşlarımızın sorunlarını çözme ve faaliyetlerini kolaylaştırma, mesleğimizin kamu çıkarları doğrultusunda gelişimini sağlama ve mesleki dayanışmamızı büyütme çabasıyla geçen 67 yılımızı ve tüm meslektaşlarımızın “Mühendislik ve Mimarlık Haftası”nı kutluyoruz. 1954 yılında kabul edilen 6235 Sayılı Kanun uyarınca farklı mühendislik ve mimarlık disiplinlerinden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen ilk genel kurulumuzda, TMMOB tüzüğü kabul edilmiş ve birlik bünyesinde 10 meslek odası kurulmuştu. Bugün 108 farklı mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden 600 binin üzerinde meslektaşımızın üye olduğu TMMOB, 24 Odası, bu Odalara bağlı 226 Şube ve 50 İl/İlçe Koordinasyon Kurulu ile ülkemizin en büyük mesleki demokratik kitle örgütlerinden birisidir” dedi.

Birliğin ve bağlı odaların, 67 yıldır, sanayiden planlamaya, kentleşmeden enerjiye, gıda güvenliğinden ormanlara, çevre politikalarından yapı denetime, işçi sağlığından madenciliğe, ulaşımdan iletişime kadar insana ve topluma dair her alanda mesleki bilgi ve birikimlerini emekten, halktan, ülkemizden, meslek-meslektaş çıkarlarından yana kullanmakta olduğuna dikkat çeken yavuz, “Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını, ülkemiz çıkarları temelinde koruyup geliştirirken, mesleki birikimlerimizin toplum yararına kullanılmasının zeminini yaratmak TMMOB’nin mücadele diyalektiğidir” ifadelerini kullandı.

Yıllar içerisinde ülkedeki emek ve hak arayışı mücadelesinin en önemli dinamiklerinden birisi haline gelen birliğin, ülkenin kalkınma ve sanayileşmesinde bilim ve teknoloji politikalarının önemine vurgu yapan, kamu yararı ve hakça paylaşımdan yana, yurtsever, devrimci, ilerici ve toplumcu bir çizgide çalışmalarına devam etmekte olduğunu dile getiren Yavuz, “Uzun yıllardır devam eden ve giderek derinleşen ekonomik kriz, tüm halkımızın olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir plancılarının yaşamlarını da olumsuz etkilemektedir. Uygulanan neoliberal politikalar yüzünden yıllar içerisinde kamusal yatırımların ortadan kalkması, sosyal devlet uygulamalarının sınırlandırılması, kamusal hizmetlerin ticarileştirilmesi ve sınırsız bir sömürü düzeninin yaratılması nedeniyle, ekonomik krizin toplumsal sonuçları her geçen gün ağırlaşmaktadır” dedi.

Giderek güçleşen yaşam koşulları altında işsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, özlük hakları ve örgütlenme sorunlarının ülkede çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının öncelikli sorunları olmaya devam ettiğini vurgulayan Yavuz açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Kamuda çalışan meslektaşlarımız düşük ve eşitsiz ücret, sözleşmeli istihdam, özlük hakkı kayıpları ve teknik personel ataması yapılmaması gibi sorunlarla yüz yüzedir. Kriz tüm meslektaşlarımızın emeğinin değersizleşmesine, gelirlerinin düşmesine ve borçlarının artmasına neden olmaktadır.

Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına yakını yatırımların durması, projelerin iptal edilmesi, reel sektörün tıkanması gibi sorunlardan etkilenmiştir. İşsizlik, esnek çalışma, güvencesizlik, sağlıksız çalışma koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar tüm meslektaşlarımızı tehdit etmektedir. Birliğimiz ile SGK arasındaki yapılan asgari ücret protokolünün SGK tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi, meslektaşlarımızın düşük ücretlerle sınırsız biçimde sömürülmesine zemin hazırlamaktadır.

Siyasal iktidarın karar ve uygulamaları, meslektaşlarımızı olduğu kadar meslek alanımızı ve mesleki faaliyetlerimizden faydalanan halkımızı da olumsuz etkilemektedir. Bilime ve tekniğe aykırı olarak çıkarılan yasalar ve yapılan mevzuat değişiklikleri nedeniyle halkın iyi ve güvenli mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmeti alması engellenmektedir.

Birliğimiz, meslektaşlarımızın bu sorunlarının derhal çözülmesi, ekonomik krizin emek yanlısı bir programla aşılması, üreten-sanayileşen-kalkınan bir Türkiye’nin yaratılması için mücadele etmektedir.

Birliğimiz, halkın iyi ve güvenli mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmeti alması için mücadele etmektedir.

Birliğimiz, yaratıcı fikirlerin, aklın ve teknolojinin gelişmesi, öne çıkması ve toplumsal yaşamı kolaylaştırması için mücadele etmektedir.

Birliğimiz, mesleğimizin gelişmesi, meslektaşlarımızın korunması için mücadele etmektedir. Bu mücadelemizden asla geri adım atmayacağız!

TMMOB kuruluşunun 67. yılında da karanlığa karşı aydınlığı, savaşa karşı barışı, dinci gericiliğe karşı laikliği, faşizme karşı özgürlükleri, ırkçılığa karşı eşitliği, linç kültürüne karşı bir arada yaşamı, rant ve sömürüye karşı emeği, yağma düzenine karşı kamusallığı, emperyalizme karşı bağımsızlığı savunmaya devam etmektedir.

Unutulmaz Başkanımız Teoman Öztürk’ün dediği gibi, dün olduğu gibi bugün de ‘Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği; baskı, zulüm ve engelleme yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde; bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız.’

Bu inanç ve kararlılıkla Odalarımızı ve TMMOB’yi savunmaya, büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşasın Mücadelemiz!”