YEREL
Giriş Tarihi : 05-03-2021 12:49   Güncelleme : 05-03-2021 12:49

KIRSAL YAPILAŞMA

Artvin İl Genel Meclisinde köylere dönüş ile ilgili birçok madde görüşüldü, Vatandaşımızın köylerdeki iskânlar ile ilgili aşağıdaki maddeler görüşülmeye uygun görüldü.

KIRSAL YAPILAŞMA

Kırsal mimarinin korunmasına yönelik yapılan konuşmada Hüseyin Uzunhasanoğlu Meclise şu maddeli sundu;

1-Bir parselde birden fazla yapı yapılması; emsal hesabı aşmamak kaydı ile bir parselde hissedarlarca ayrı ayrı bina yapılabilecektir. Binalar arasında ki yapı çekme mesafesi idarece belirlenecektir. İnşaat izni için bütün hissedarlardan muvafakat name istenecektir.

2-Çok eğilimli arazilerde yükseklik 150 cm’de bir olacak şekilde temel kademelendirmesi yapılabilecek kat olarak sayılmayacaktır. Birden fazla bodrum çıkması halinde alt kat dolgu temel olarak düzenlenecektir.

3-Eğimden dolayı kat kazanılamayan yerlerde saçak seviyesi 6.50 metreyi geçmemek kaydı ile çatı arası yapılabilecektir. Çatı arası, kay olarak düzenlenecek olup ayrı bir bağımsız bölüm olarak düzenlenmeyecektir.

4-Yöresel mimariye uygun yapılacak olan çardaklar kattan sayılmayacak olup saçak seviyesi ise en üst tabliye kotu alınacaktır. Çardaklar, yüksekliği 200 cm geçmeyecek ahşap ya da çelik konstrüksiyon ile yapılacaktır. Sonradan kapalı alan oluşturulmayacağına dair noterden taahhütname istenecektir.

5-Yola cephesi olamayan parsellerde yol geçiş hakkı alınması gerekmektedir.

6-Eğimli arazilerde yapılacak olan istinat duvarlarının kademelendirilerek yapılması böylelikle kütlesel duvar etkisinin azaltılması gerekmektedir.

7-Mimari projelerde, yöresel dokuya uygun olmayan tasarımlardan kaçınmalı, yöresel dokuya uygun malzeme ve tasarımların kullanılması teşvik edilmelidir.

8-500 metrekare altı parsellerde konutlar için emsal hesabı aranmayacak olup, yapı çekme mesafe tutanağına göre inşaat izni verilecektir. Bu yapıların taban alanı 150 metrekareyi ve cephe uzunluğu 12 metreyi geçen konut yapıların da kütlesel etkiyi azaltmak için cephede kırıklıklar oluşturulacaktır. Hazırlanacak Avan projesi ile kurumumuzdan onay aldıktan sonra uygulama projeleri çizilecektir.

9-Mevcut yapıya ilave olarak yapılacak ahşap, çelik vb. 1.5 genişliğini geçmeyecek; muhtarlığın vermiş olduğu yapı çekme mesafe tutanağında belirtilen sınırlar içerisinde kalan basit çıkmalar inşaat iznine tabi değildir. Muhtarlık tarafından düzenlenmiş olan yapı çekme mesafe tutanağını kurumumuza vermesi yeterli olacaktır.

10-1A sınıfı olan ve 30 metrekareyi geçmeyen yapılar inşaat iznine tabi değildir. Bu yapılar, muhtarlık tarafından düzenlenecek olan yapı çekme mesafe tutanağını, aplikasyon projesini ve elektrik projesini kurumumuza sunmak kaydı ile kapı numarası alabileceklerdir. Kapı numarası talep edilmeyen yapılarda ise yapı çekme mesafe tutanağının ve aplikasyon projesinin idareye sunulması yeterli olacaktır.

11-Tapu kaydında cins değişikliği yapılmış eski yapıların kat mülkiyetine geçişi için kat mülkiyetine esas mimari proje, statik raporu (İnşaat mühendisi tarafından düzenlenecek olan) sunulması kaydı ile kat mülkiyeti işlemleri yapılacaktır. Kat mülkiyeti yapılacak yapı Bodrum+Zemin+1.Kat’ı geçmeyecektir. Dört kat ve üzeri yapılarda kat mülkiyeti yapılmayacaktır.

12-01.01.2018 tarihinden önce yapılmış, ortofoto haritalarda bulunan tapuya işlenmemiş yapılara, mimari proje, statik raporu ve aplikasyon projelerine istinaden ‘’Kırsal Yapı Belgesi’’ düzenlenecektir. Şahıs parseline tecavüzlü yapılar, ilgili parselden  ‘’tecavüzlü parsel’’ süresiz muvafakat almak koşulu ile aynı haktan faydalanabilecektir.

13-Yapılaşma koşullarına uygun olması şartı ile şahıs parseline tecavüzlü yapılara, tecavüzlü parselden süresiz muvafakat almak koşulu ile inşaat izni verilecektir. İnşaat izni için gerekli bilgi ve belgeler idarece bildirilecektir.

14-Sit alanlarında yapılaşma koşulları belirleninceye kadar 3194 sayılı İmar Kanununun 27.maddesi ve bu metinde belirtilen yapılaşma koşulları uygulanacaktır. 01.01.2021 tarihine kadar sit alanlarında izin verilen yapılar da bu kategoride değerlendirilecektir.

15-Kırsal mimariye teşvik etmek amacıyla tamamı ahşap veya taş malzemeden yapılacak olan yapılardan zemin etüt raporu istenmeyecektir. ’ifadelerine vurgu yaptı.

Malvina BİBİLASHVİLİ