Yerel
Giriş Tarihi : 21-12-2022 13:19

ARTSO üyelerine KOBİGEL sunumu

ARTSO üyelerine KOBİGEL sunumu

KOSGEB Müdürü Arif Ercan, ARTSO üyelerine kobi destekleme programı hakkında bilgilendirme yaptı.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Hakan Akın Toplantı salonunda oda üyeleri ile bir araya gelen KOSGEB İl Müdürü Arif Ercan Kobigel-Kobi Gelişim Destek Programı kapsamında İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren Kobi’lerin rekabet güçlerinin ve verimliliğinin artırılması konusunda sunum gerçekleştirdi.

Programın amacı, başvuru koşulları, uygun proje konuları, proje teklif çağrısına özel olarak proje başvuru formunun 2.11 numaralı “çağrıya özel hususlar” bölümünde yer verilmesi gereken ilave bilgiler hakkında bilgiler veren Ercan, “Programın genel amacı, imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin modern teknolojiler ve iş modelleriyle çalışma kapasitelerinin geliştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, ürün ve üretim süreçlerinin kalite standartlarına uygun hale getirilmesi ile imalat sanayi KOBİ’lerinin ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin arttırılmasıdır. Hedef Sektör: Ana faaliyet kodu NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde yer alan küçük ve orta ölçekli işletmeler başvurabilecek.KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı küçük ve orta ölçekli işletmeler başvurabilecek ve ana faaliyet kodu NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde yer alan küçük ve orta ölçekli işletmeler başvurabilecektir” dedi.

Türkiye’de KOBİ tanımını açıklayan Ercan, “250’den az çalışan istihdam eden,

Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 250 milyon TL’yi geçmeyen işletmeler. Başvuracak tüm işletmelerin 2021 yılında bilanço esasına göre defter tutması esastır.Başvuracak tüm işletmelerin 2020 ve 2021 yılı KOBİ Beyannameleri onaylı olmalıdır. Teklif edilen projenin toplam bütçesi, 2021 yılı net satış hasılatını geçemez. KOBİGEL Programı kapsamındaki bir projesi başarısız tamamlanan ya da sonlandırılan işletmeler, başarısız tamamlama ya da sonlandırmaya ilişkin Kurul Kararı tarihinden itibaren 2 yıl süreyle bu program kapsamında tekrar proje başvurusu yapamaz.Başarılı tamamlanan bir projeden sonra yeni bir proje başvurusu, proje süresinin bitiş tarihinden itibaren en az 1 yıl sonra yapılabilir.Henüz süreci sonuçlanmamış KOBİGEL projesi olanlar bu çağrı kapsamında başvuru yapamaz” dedi.

Uygun proje konuları

Ercan sunumunun devamında “Projesinde üretim maliyetlerini azaltmaya yönelik faaliyetleri olan işletmeler; proje kapsamında; proje öncesindeki maliyetler ile proje sonrasında ulaşılması istenen maliyet düzeyini sayısal olarak karşılaştırarak, üretim maliyetlerini azaltma tekniklerini ve bu tekniklerin proje giderleri ile ilişkisini açıklayacaktır. Ürün kalitesinin artırılması ve/veya ürün kalitesinde sürekliliğinin sağlanması, projesinde ürün kalitesini artırmaya yönelik faaliyetleri olan işletmeler; ‘Ürün Performansı’, ‘Ürünün Uygunluğu’, ‘Ürünün Dayanıklılığı’ ve ‘Çevre Dostu vb. kriterleri çerçevesinde kalite düzeylerini nasıl geliştireceklerini belirterek; proje öncesindeki kalite düzeyi ile proje sonrasında ulaşılmak istenen kalite düzeyini açıklayacaktır. Ayrıca müşteri beklentilerini karşılayacak ürün kalite ve spesifikasyonlarına erişilmesi için kullanılacak teknikler (varsa buna yönelik ihtiyaç duyulan test / standart / belge türlerini, makine – teçhizat ve yazılım vb.), bu tekniklerin proje giderleri ile ilişkisini ve mevcut durumda ihtiyacın nasıl karşılandığını açıklayacaktır.

Projesinde ürün kalitesinde sürekliliği, sağlamaya yönelik faaliyetleri olan işletmeler; proje öncesindeki durumu ve proje sonrasında sağlayacakları iyileşme düzeyini belirterek; kalite sürekliliğinin sağlanmasında kullanılacak teknikler ve bu tekniklerin proje giderleri ile ilişkisini açıklayacaktır.

Katma değerli üretim kapasitesi ve/veya ürün geliştirme kapasitesinin artırılması

Projesinde ürün katma değerini arttırmaya yönelik faaliyetleri olan işletmeler; üretim süreci boyunca tasarım ve işçilik niteliği ile ürüne eklenerek, ürünün müşteriye sağladığı faydada artış sağlayacak özelliklerin nasıl geliştirileceğini, üretim süreçlerinde katma değeri artıracak faaliyetleri nasıl uygulayacağını ve bu faaliyetlerin proje giderleri ile ilişkisini açıklayacaktır.  

Projesinde ürün geliştirme kapasitesinin arttırılmasına yönelik faaliyetleri olan işletmeler; ürün geliştirme kapasitesini artırmak için kullanılacak stratejiler ve teknikleri (varsa buna yönelik ihtiyaç duyulan tasarım, mühendislik, makine – teçhizat ve yazılım vb.), bu tekniklerin proje giderleri ile ilişkisini ve mevcut durumdan farklı olarak işletmenin rekabet gücü, karlılık, verimlilik vb. konularda kazanımlarını açıklayacaktır.

Ölçüm – analiz altyapısının iyileştirilmesi

Projesinde ölçüm – analiz altyapısını iyileştirmeye yönelik faaliyetleri olan işletmeler; ürün ve üretim yöntemlerinin gerektirdiği ölçüm ve analiz türlerini, bunlarla ilgili standart ve varsa belge türlerini, oluşturulacak altyapının ilgili standart ve varsa belge türleri açısından yeterliliğini, mevcut durumda ihtiyacın nasıl karşılandığını ve proje kapsamında yapılacak iyileştirmelerin mevcut durumdan farklı olarak hangi faydaları sağlayacağını açıklayacaktır.

Proje süresien az 8 ay ve en fazla 12 aydır. Proje destek üst limiti: toplam 1.500.000 TL

Geri Ödemeli Destekler için, destek ödeme aşamasında destek tutarı kadar teminat mektubu veya KGF kefalet mektubu ibraz edilmek zorundadır. Geri ödemeler, proje bitişinden 12 ay sonra başlamak üzere dörder aylık dönemde altı eşit taksitte yapılır, faiz veya komisyon alınmaz.

Desteklenecek Giderlerle İlgili Diğer Hususlar

Makine – teçhizat giderleri özel şartı:Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların yeni olması şartı aranır.

Yazılım giderleri özel şartı: Bu giderlere;Lisans veya Buluttan Kullanım Giderleri, Yazılıma ilişkin eğitim ve danışmanlık giderleri dahildir.

Proje hazırlama danışmanlığı gideri özel şartları: Proje Başvuru Formunda işletme tarafından talep edilmiş ve Kurul tarafından uygun bulunmuş olmak kaydıyla, Proje Başvuru Formu hazırlama konusunda işletmelerin doktora ve üstü düzeydeki öğretim elemanlarından veya KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip KOBİ Danışmanlarından veya 5.2.2019 tarih ve 30677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe göre yetkilendirilen rehber ve teknik danışmanlardan aldıkları danışmanlık hizmeti için destek verilir. Bu konudaki desteğin üst limiti 10.000 TL’dir.

Desteklenecek Giderlerle İlgili Diğer Hususlar: Giderler, Kurulun uygun bulması halinde, Kurulun uygun gördüğü tutarlar üzerinden destek oranı uygulanarak KDV hariç olarak desteklenir.

KOBİGEL Proje Başvuru Süreci

KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden Başvuru Formu doldurulur. Çağrıda belirtilen belgeler KOBİ Bilgi Sistemine yüklenir. Çağrıda ilan edilen son başvuru tarih / saatine kadar KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru onaylanır.

KOBİGEL Proje Başvuru Yeri

KOSGEB Veritabanına kayıtlı ve KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler KOBİ Bilgi Sistemine girerek başvuru yapabileceklerdir.Başvuru ile ilgili detay bilgiler, başvuru kılavuzu ve proje formatına www.kosgeb.gov.tr adresinden (Destekler / İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri / KOBİGEL Programı Linki) erişilebilecektir. Başvuruda eksik olması halinde eksiklikler sistem üzerinden bildirilecek ve işletmenin Proje Teklif Çağrısındaki süreç – zaman planında belirtilen süreler dahilinde eksikliklerini gidermesi gerekecektir. Yazılı bildirim yapılmayacak olup, sistem üzerinden yapılacak bildirimlerin takip yükümlüğü tümüyle başvuru sahibine aittir.

Süreç – Zaman Planı

Proje başvurusu: 13 Aralık 2022 – 11 Ocak 2023, Son Başvuru Tarihi: 11 Ocak 2023, Saat: 23:59, Bu tarih ve saate kadar başvuru sahibi tarafından sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır” dedi.

Dilan Şahinbaş

Artvin'de HaberArtvin'de Haber