DOĞA
Giriş Tarihi : 16-11-2022 11:17   Güncelleme : 16-11-2022 11:18

Arıcıların 30 Aralık’a Kadar Yaptırması Gerekiyor

Arıcıların 30 Aralık’a Kadar Yaptırması Gerekiyor

Organik arıcılık yapan yetiştiricilerin, kovan tespitlerini en geç 30 Aralık'a kadar yaptırması gerekiyor.

Organik arı ürünleri üreticiliğinin geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla sağlanan desteklere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliği" ResmiGazete'de yayımlandı.

Tebliğle organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesi kapsamında ödemelerin yapılabilmesi için şartlar, başvuru yöntemi, başvuru ve ödeme süreleri gibi konular düzenlendi.Buna göre, organik arıcılık yapan yetiştiricilerin, kovan tespitlerini en geç 30 Aralık'a kadar yaptırması gerekiyor.

Destekleme ödemesine hak kazanan organik arılı kovanlar için kovan başına 15 lira destek ödemesi yapılacak.Tebliğ, 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girerken, 30 Aralık 2021 tarihli aynı başlıklı tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda Organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesine dair yapılan tebliğin amacı, organik arı ürünleri üreticiliğinin geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek olduğu belirtildi. Ayrıca tebliğin, organik tarımı destekleme çalışmalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, organik arı ürünleri üreticiliği faaliyetinde bulunan yetiştiricilere organik arılı kovan için yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsadığı açıklandı.

OAYYD çalışmaları BÜGEM ve il/ilçe müdürlükleri ile yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütüldüğü belirtilen duyuruda şu ifadeler yer aldı:

“Organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) OAYYD ödemesi, Yönetmelik hükümlerine göre organik arı ürünleri üreticiliği yapan, AKS’de ve OTBİS’te kayıtlı olup OTBİS raporunda statüsü organik olan ve bu Tebliğde OAYYD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuruda bulunan yetiştiricilere yapılır.b) Destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 23/12/2022 günü mesai saati bitimine kadar EK-1’de yer alan Uygunluk Belgesi ve EK-2’de yer alan OAYYD ödemesi başvuru dilekçesi ile OTBİS’te kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvururlar. Organik arı ürünleri üreticiliği yapan yetiştiriciler kayıtlı oldukları il/ilçe dışında bulunuyorlarsa başvurularını, arı konaklama belgesi ve veteriner sağlık raporu ile birlikte bulundukları il/ilçe müdürlüklerine yapabilirler. Bu yetiştiricilerin desteklemeye ait müracaat başvurusu ve icmal işlemleri OTBİS’te kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlükleri tarafından yürütülür.c) OTBİS’te kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlükleri dışında müracaat olması durumunda müracaatı alan il/ilçe müdürlükleri, gezginci organik arı ürünleri üreticiliği yapan yetiştiricilerinin destekleme başvurusuna esas belgeleri ile EK-3’te yer alan Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağının asıllarını veya onaylı suretlerini üreticinin işletmesinin OTBİS’te kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne 6/1/2023 tarihine kadar gönderir.ç) Destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, AKS’de ve OTBİS’te kayıtlı olup OTBİS raporunda organik süreçte olan ve yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış ve Yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunmuş ve Uygunluk Belgesinde kayıtlı olan arılı kovanlar ile arılıkta yapılan tespitte aynı kovan numarasına sahip arılı kovanlar üzerinden desteklenir. Destekleme ödemesi EK-3’te yer alan Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağında yer alan kovan sayısı üzerinden hesaplanır.d) OAYYD’ye dahil olacak arılı kovan, başvuru yapan yetiştirici adına aynı işletmede AKS’de ve OTBİS’te tanımlı olmalıdır.e) OTBİS ve AKS’de bilgilerini tamamlatmak, gerekli güncellemeleri yaptırmak, istenen Uygunluk Belgesini ibraz etmek çiftçinin kendi sorumluluğundadır.f) Organik arıcılık yapan yetiştiriciler kovan tespitlerini, en geç 30/12/2022 tarihine kadar dilekçe verdiği il/ilçe müdürlüğüne yaptırmak zorundadır.

OAYYD ödemesine hak kazanan organik arılı kovanlar için 15 TL/kovan üzerinden destekleme ödemesi yapılır.

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı

 (1) OAYYD ödemesi için gerekli finansman, bütçenin muhtelif tarımsal destekleme hizmetleri kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüklerince oluşturulan onaylı OAYYD ödeme İcmal-1’lerine göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce yetiştiriciler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam nakdi ödeme tutarının yüzde 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir.(2) OAYYD ödeme planı, OAYYD başvurusu yapan yetiştiricilere ait ön incelemenin bitirilmesini müteakiben Bakanlık tarafından belirlenir. Ödemelere, kontrollerin tamamlanması ve Bakanlık tarafından OAYYD ödemeleri ile ilgili talimatların Bankaya gönderilmesinden sonra başlanır.

Uygulamaların Kontrolü ve Uygulamalardan Yararlanamayacaklar

Yetki ve denetim: İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili müracaat zamanı ve şartlarını, yerel duyuru imkânları ile yetiştiricilere duyurarak gerekli tedbirleri alır.(2) Organik arı ürünleri üreticiliği yapan yetiştiricilere ilişkin ön inceleme işlemleri OTB üyeleri tarafından yürütülür. OAYYD uygulamasına ilişkin olarak OTB üyeleri tarafından, OAYYD müracaatları başladıktan sonra, ön inceleme başlatılır. Ödemeye esas icmaller BÜGEM’e gönderilmeden önce, OTB üyeleri tarafından OAYYD için örnekleme seçim yöntemiyle en az % 25’e tekabül eden oranda denetim yapılır. Ön inceleme yapılan illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tabidir.(3) OAYYD ön incelemeleri OTB’nin görev ve yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir.(4) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda oluşacak problemlerin çözümünde, il müdürlükleri OTB’leri yetkilidir.(5) Destek ödemelerinin amacına uygun ve gerçek hak sahiplerine ödenmesi için, il müdürlüğü gerekli tedbirleri alır.(6) OTB üyeleri tarafından yapılacak olan ön inceleme kontrollerinde Yönetmelik hükümlerine aykırı bir durum bulunup bulunmadığı incelenir. Yetiştiricilerin OTBİS ve AKS’ye kayıt ettirdikleri bilgiler ile gerek görülmesi halinde yetkilendirilmiş kuruluşlardan talep edilecek bilgilerde, gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, sorumlular hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, sorumluluğu tespit edilen kamu görevlileri hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür. OTB üyeleri gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.”

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Artvin'de HaberArtvin'de Haber